Odbor sociálny a bytový

Referát sociálnych služieb a ekonomiky

 • za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb na území mesta,
 • poskytuje sociálnu – prepravnú službu,
 • v správnom konaní rozhoduje podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo pre občanov v hmotnej núdzi s trvalým pobytom na území mesta,
 • administratívne zabezpečuje poskytovanie podpornej sociálnej služby – donáška obedov na území mesta,
 • plní úlohy mesta vyplývajúce zo zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • riadi a koordinuje činnosť zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity,
 • v zmysle zákona o sociálnych službách vypracúva komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
 • utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
 • poskytuje sociálne poradenstvo,
 • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
 • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na území mesta,
 • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu MPSVaR SR pre Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina a pre zariadenie Denného stacionára, Námestie J. Borodáča 1, Žilina,
 • kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým mestom Žilina na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
 • spolupracuje s vecne príslušným organizačným útvarom pri príprave potrebných podkladov k zriadeniu, založeniu zariadení sociálnych služieb,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní,
 • v informačnom systéme samosprávy vedie evidenciu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre samosprávne orgány podľa zákona o sociálnych službách,
 • poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby na území mesta v spolupráci s orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami a podobne,
 • zodpovedá za prepočet a vyhodnocovanie ekonomicky oprávnených nákladov za poskytované sociálne služby,
 • kontroluje zúčtovanie platieb a plnenie úhrad za poskytnutie sociálnej služby,
 • pripravuje podklady k vymáhaniu pohľadávok,
 • kontroluje peňažné denníky a mesačné vyúčtovanie preddavkov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity,
 • v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi zabezpečuje materiálno –technické vybavenie pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity,
 • v zmysle platných právnych predpisov pripravuje za odbor návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok,
 • priebežne sleduje plnenie čerpania rozpočtu, v prípade mimoriadnej/havarijnej udalosti pripravuje návrh na zmenu rozpočtu,
 • vystavuje objednávky a platobné poukazy za odbor a za zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity,
 • priebežne zabezpečuje spracovanie faktúr za poskytované služby a dodaný tovar k úhrade na vecne príslušný útvar,
 • vykonáva inventarizáciu majetku zvereného do správy,
 • poverený zamestnanec plní funkciu koordinátora Rady seniorov mesta Žilina ako poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu primátora mesta, spolupracuje so Základnými organizáciami Jednoty dôchodcov na území mesta a podobne,

Oznamy

Agendy