Odbor sociálny a bytový

Referát sociálno – právnej ochrany a sociálnej pomoci

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) plní úlohy vyplývajúce pre samosprávne orgány:

 • vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
 • organizuje výchovné/sociálne programy pre deti, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie,
 • organizuje programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám,
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení, podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, pri úprave a obnove rodinných pomerov finančnou podporou,
 • poskytuje informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej len „NRS“) a o subjektoch vykonávajúcich NRS,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (ďalej len „SPO a SK“) štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní,
 • poskytuje príspevok na dopravu do a z centra, v ktorom je vykonávané pobytové opatrenie súdu, alebo v ktorom sa vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
 • poskytuje jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého,
 • poskytuje príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom a právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona
 • poskytuje pomoc dieťaťu, plnoletej fyzickej osobe v naliehavých prípadoch, na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti,
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom SPO a SK pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov, zariadeniu pri zabezpečení osamostatnenia sa mladého dospelého,
 • utvára podmienky na prácu s komunitou,
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti, vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem sa stať pestúnom alebo osvojiteľom,
 • vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia SPO a SK,
 • plní ďalšie úlohy podľa zákona SPO a SK,
 • pri výkone SPO a SK spolupracuje s orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami a podobne,
 • zabezpečuje výkon inštitútu osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z. … ,
 • poskytuje nevyhnutnú okamžitú pomoc fyzickej osobe v jeho náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.,
 • poskytuje sociálne poradenstvo, sociálnu službu fyzickej osobe ohrozenej sociálnym vylúčením, z dôvodu jej obmedzenia schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy,

Oznamy

Agendy