Odbor sociálny a bytový

Referát opatrovateľskej služby a posudkových činností

 • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle prílohy č. 3 a prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách,
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácom prostredí žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby vo svojom územnom obvode,
 • žiadateľom poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • v zmysle uzavretej zmluvy o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s príslušným posudzujúcim zdravotným pracovníkom – lekárom, priebežne kontroluje predložený zoznam posúdených žiadateľov o sociálnu službu vo svojom územnom obvode,
 • spolupracuje s obvodnými lekármi, FNsP v Žiline, neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby mimo mesta,
 • rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení denného stacionára a opatrovateľskej služby,
 • rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu,
 • vybavuje žiadosti fyzických osôb o bezodkladné umiestnenie v zariadení pre seniorov,
 • pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom sociálnej služby a mestom,
 • administratívne/organizačne zabezpečuje poskytovanie sociálnej – opatrovateľskej služby,
 • prostredníctvom opatrovateliek/ľov poskytuje sociálnu službu – opatrovateľskú službu v domácom prostredí prijímateľa na území mesta, vrátane sociálnej podpornej služby – donášky obedov pre fyzické osoby v zmysle zákona o sociálnych službách,
 • priebežne kontroluje úroveň poskytovania sociálnej – opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa,
 • vedie evidenciu rozhodnutí a prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služieb vo svojom územnom obvode,
 • vedie spisovú dokumentáciu prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služby vo svojom územnom obvode,
 • pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
 • štvrťročne kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom v zmysle uzavretého zmluvného vzťahu s neštátnym poskytovateľom sociálnej služby,
 • pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov, týkajúcich sa poskytovania opatrovateľskej služby,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách na úseku poskytovania opatrovateľskej služby,

Oznamy

Agendy