Odbor sociálny a bytový

Bytový referát

 • spracováva prijaté žiadosti o pridelenie nájomných bytov a kontroluje spĺňanie podmienok pre zaradenie do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
 • písomne informuje žiadateľov o zaradení/nezaradení do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
 • vedie evidenciu žiadostí o pridelenie nájomných bytov a pravidelne aktualizuje túto evidenciu, zverejňuje tzv. poradovník na web stránke mesta,
 • predkladá Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Žiline návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov žiadateľom z poradovníka, návrhy na výmenu nájomných bytov,
 • spolupracuje so správcovskou spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o.,
 • zasiela výzvy nájomníkom, ktorým končí platná nájomná zmluva,
 • spracováva žiadosti k predĺženiu doby nájmu,
 • kontroluje spĺňanie podmienok v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta,
 • kontroluje neoprávnené prenajímanie bytov vo vlastníctve mesta v spolupráci s Mestskou políciou Žilina,
 • prešetruje podnety a sťažnosti od občanov a nájomníkov mestských nájomných bytov súvisiacich s dodržiavaním domového poriadku,
 • vypracováva a spracováva doklady potrebné k prihláseniu/odhláseniu z trvalého a prechodného pobytu nájomníkov do/z mestských nájomných bytov,
 • vedie evidenciu žiadostí o výmeny mestských nájomných bytov,
 • spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi v rámci spracovávania platobných poukazov súvisiacich s činnosťou oddelenia,
 • pravidelne predkladá po odsúhlasení vedúcim odboru vecne príslušnému organizačnému útvaru návrhy a úpravy rozpočtu program 12 – Bývanie,
 • spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vo veci plánovanej výstavby, rekonštrukcie budov určených na bývanie v rôznych lokalitách,
 • vypracováva žiadosti o dotácie pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • vedie evidenciu žiadostí o odpredaj bytov vo vlastníctve mesta,
 • vydáva rozhodnutia k prideleniu a opakovanému predĺženiu doby nájmu,

 

Oznamy

Agendy