Úradné sekcie

Odbor sociálny a bytový

  • v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vypracováva a predkladá návrhy všeobecne záväzných nariadení v sociálnej a bytovej oblasti,
  • pripravuje podklady pre verejné obstarávanie v sociálnej a bytovej oblasti,
  • vypracováva pre vecne príslušný organizačný útvar odborné stanoviská a podklady v zmysle platných právnych predpisov a stanoviská súvisiace s interpeláciou poslancov mestského zastupiteľstva v sociálnej a bytovej oblasti,
  • spolupracuje s vecne príslušným organizačným útvarom pri príprave projektov z oblasti sociálnej a bytovej,
  • v klientskom centre poskytuje občanom základné poradenstvo v sociálnej a bytovej oblasti.

Dokumenty:

Oznamy

Agendy

Prílohy na stiahnutie

Sekcie: