Odbor školstva, mládeže a športu

Oddelenie školstva a mládeže

 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia mesta v zmysle platnej legislatívy,
 • sumarizuje požiadavky na rozpočet základných, materských a základných umeleckých škôl a školských zariadení,  ktorých je mesto zriaďovateľom,
 • spracováva ekonomické analýzy rozpočtu základných, materských a základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom,
 • pripravuje rozpočet neštátnych školských zariadení zaradených v sieti v územnej pôsobnosti mesta a spracováva ekonomické analýzy rozpočtu neštátnych školských zariadení,
 • pripravuje návrhy zmlúv s neštátnymi zriaďovateľmi o poskytovaní finančných prostriedkov,
 • pripravuje návrh rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, sleduje čerpanie rozpočtu,
 • pripravuje podklady na zmenu rozpočtu,
 • pripravuje podklady k záverečnému účtu mesta a programovému rozpočtu,
 • eviduje zmluvy o prenájmoch priestorov, ktoré majú v správe štatutári škôl a školských zariadení,
 • spolupracuje s občianskymi združeniami pôsobiacimi v oblasti detských a mládežníckych aktivít, pomáha im vytvárať podmienky na rozvoj ich činnosti,
 • spolupracuje so školami a školskými zariadeniami, ktorých je mesto zriaďovateľom, v oblasti detských a mládežníckych aktivít,
 • vykonáva kontrolnú a poradenskú činnosť v problematike hmotnej núdze detí a žiakov,
 • pripravuje a predkladá materiály obecnej školskej rade,
 • vytvára podmienky na rozvoj vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta,
 • organizuje, resp. spolupracuje pri organizovaní verejných vzdelávacích aktivít v meste,
 • vytvára podmienky na stravovanie detí a žiakov v školských jedálňach pri školách, ktorých je mesto zriaďovateľom,
 • dohliada na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti školského stravovania,
 • podáva návrhy na aktualizáciu materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť zariadeniam školského stravovania, ktorých je mesto zriaďovateľom,
 • predkladá návrhy a sleduje rozpočet zariadení školského stravovania,
 • plní úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy pre originálne kompetencie mesta v oblasti školstva,
 • pripravuje podklady na pracovné stretnutia s riaditeľmi škôl a školských zariadení, navrhuje opatrenia z porád a ďalšie usmernenia,
 • pravidelne vyhodnocuje úroveň riadenia v školách a školských zariadeniach,
 • spracováva štatistiky, výkazy v rozsahu svojej kompetencie a vyúčtovanie.

Oznamy

Agendy

Prílohy na stiahnutie

Sekcie: