Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Referát miestneho rozvoja

 • vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • na základe žiadostí obchodných podnikateľských subjektov vydáva povolenia ku krátkodobej a dlhodobej úprave prevádzkového času v jednotlivých prevádzkach,
 • sleduje celkovú činnosť obchodnej siete na území mesta z hľadiska zabezpečovania potrieb občanov,
 • vedie evidenciu prevádzok na území mesta,
 • pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území mesta a iných mimoriadnych obchodných akcií v meste,
 • vydáva súhlas s vykonaním verejnej zbierky podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach,
 • vydáva povolenie na distribúciu letákov po meste Žilina,
 • vydáva povolenie na prechod s maturitným tablom po meste Žilina,
 • evidencia rozhodnutí iných orgánov zaslaných na vedomie,
 • vykonáva správu príslušných daní a poplatkov
 • vydáva záväzné stanoviská k podnikateľskej činnosti v meste,
 • zabezpečuje pravidelné (mesačné) príspevky organizáciám Mesta Žilina (MKP, Divadlo),
 • kontroluje rozpočet odboru,
 • kontroluje a vyhotovuje nájomné zmluvy pod pozemky a stánky počas verejných podujatí – úhrady,
 • vyhotovuje rozhodnutia k dani za užívanie verejného priestranstva,
 • vydáva stanovisko k umiestneniu výherných hracích automatov (videohry, stávkové kancelárie, el. mechanické rulety …),
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa grantov a príspevkov primátora mesta,
 • sleduje rozpočet a čerpanie rozpočtu poskytnutých finančných prostriedkov,
 • kontroluje účelovosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
 • vedie evidenciu poskytnutých finančných prostriedkov týkajúcich sa grantov a dotácií primátora mesta,
 • aktualizuje web stránky mesta podľa konkrétnych požiadaviek na zverejňovanie oznamov mesta a iných štátnych organizácií alebo subjektov,
 • analyzuje a rieši problémy užívateľov (len pre webové stránky a grafiku),
 • spolupracuje pri nasadzovaní nového softwaru,
 • spravuje webové stránky mesta vrátane obsahu podľa požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov: www.zilina.sk, www.sport.zilina.sk, www.skolstvo.zilina.sk, www.kulturneleto.eu, www.staromestske-slavnosti.sk,
 • technicky zabezpečuje prevádzky webových stránok MŠ umiestnených na subdoménach mesta vrátane www.socialne.zilina.sk, www.kalendar.zilina.sk,
 • vytvára grafické a propagačné materiály vrátane prezentácií a vizitiek pre potreby jednotlivých organizačných útvarov,
 • spracováva údaje a štartovacie listiny pre potreby verejných športových podujatí,
 • koordinuje web TIK-u vrátane mobilnej aplikácie.

Oznamy

Agendy