Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Referát kultúry

  • zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom,
  • podieľa sa na organizovaní významných kultúrnych podujatí organizovaných inými inštitúciami a občianskymi združeniami,
  • spolupodieľa sa na organizovaní podujatí tretieho sektora, ktoré majú všeobecne prospešný charakter,
  • získava spoluorganizátorov na kultúrne a spoločenské aktivity i na spracovanie propagačných materiálov,
  • koordinuje činnosť kultúrnych inštitúcií v meste,
  • usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť mestského divadla,
  • utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť a telesnú kultúru,
  • zabezpečuje realizáciu oznamovacej povinnosti organizátorom verejných kultúrnych podujatí – posudzovanie oznámení, orgán dozoru, evidencia, oznamuje ich policajnému zboru.

Oznamy

Agendy