Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Referát cestovného ruchu a TIK

  • usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť TIK,
  • pripravuje strategické materiály a koncepcie smerujúce k rozvoju cestovného ruchu na území mesta,
  • plní úlohy vyplývajúce z právnych noriem pre oblasť cestovného ruchu,
  • spolupracuje pri rozpracovávaní operačných programov v oblasti cestovného ruchu,
  • koordinuje iniciatívy rôznych subjektov spojených s rozvojom cestovného ruchu,
  • spolupracuje na príprave prezentačných materiálov propagujúcich mesto,
  • úzko spolupracuje s OOCR Malá Fatra a KOCR Žilinský turistický kraj, spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch.

Oznamy