Odbor riadenia projektov a investícií

Referát prípravy investícií

  • koordinuje a zabezpečuje prípravnú fázu investičnej akcie – zadania pre projekt, koordináciu projektov, inžiniersku činnosť za účelom získania rozhodnutí a povolení správnych orgánov,
  • spracováva projektové zámery,
  • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže verejného obstarávania,
  • sumarizuje požiadavky investičných zámerov,
  • pripravuje požiadavky a podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie,
  • pripravuje návrhy rozpočtov a návrhy zmien rozpočtov pre investičné zámery,
  • vypracováva finančné bilancie pre rozpočet mesta,
  • spracováva podmienky a podklady na verejné obstarávanie projektových dokumentácií,
  • zabezpečuje projektové dokumentácie schválených investičných akcií.

Oznamy