Odbor riadenia projektov a investícií

Referát realizácie investícií

 • odborne riadi , koordinuje kroky a postupy v investičnom procese, smerujúce k správnemu zhotoveniu diela a uvedenia ho do užívania,
 • koordinuje realizáciu projektov, kde žiadateľom je mesto alebo organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • pripravuje podklady pre proces verejného obstarávania a návrhov zmlúv pre projekty realizované investičným odborom,
 • participuje na príprave návrhu rozpočtu mesta a jeho zmenách pre investičné zámery mesta,
 • vypracováva a aktualizuje všeobecnú metodiku investičného riadenia projektov v rámci MsÚ,
 • zodpovedá za jednotlivé kroky a postupy realizačného investičného procesu v meste Žilina
 • vedie evidenciu projektov a zabezpečuje archiváciu dokumentácie realizovaných projektov,
 • vedie evidenciu záručných dôb realizovaných investícií
 • buduje a aktualizuje jednotnú databázu  pripravovaných, implementovaných a ukončených projektov mesta,
 • koordinuje a zabezpečuje realizačnú fázu investičnej akcie – odovzdanie staveniska , realizáciu diela, preberacie konanie diela a vykonáva inžiniersku činnosť za účelom získania rozhodnutí a povolení správnych orgánov,
 • vypracováva finančné, štatistické bilancie pre rozpočet a vedenie mesta Žiliny,
 • pripravuje podklady pre informovanie verejnosti o projektoch v realizácii, prostredníctvom odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou.

Oznamy