Oddelenie projektov EÚ

Referát strategickej prípravy projektov

 • monitoruje aktuálne možnosti financovania plánovaných projektových zámerov Mesta Žilina,
 • systematicky v pravidelných intervaloch informuje relevantné odbory a pracoviská MsÚ Žilina o aktuálnych výzvach,
 • buduje a aktualizuje jednotnú databázu o pripravovaných, implementovaných a ukončených projektoch Mesta Žilina a ním zriadených organizácií,
 • zodpovedá za prípravu a aktualizáciu interného zásobníka projektových zámerov v rámci Akčného plánu PHSR a Integrovanej územnej stratégie mesta Žilina,
 • pripravuje podklady pre informovanie verejnosti o projektových aktivitách Mesta Žilina,
 • koordinuje tvorbu a  aktualizáciu PHSR a Integrovanej územnej stratégie a iných strategických dokumentov, ktoré súvisia s čerpaním EÚ fondov,
 • v rámci pripravovaných stratégií, iniciovania aktivít strategického rozvoja mesta, navrhuje projektové podnety vecným odborom,
 • sleduje súlad projektových zámerov v zásobníku projektov s PHSR a Integrovanej územnej stratégie s ostatnými strategickými dokumentmi Mesta Žilina,
 • podieľa sa na pripomienkovaní strategických, metodických, legislatívnych a iných materiálov, ako aj výziev a ich zmien,
 • zodpovedá za komunikáciu so samosprávami a inými organizáciami začlenenými v rámci územia mestského rozvoja Žilina a Regionálnej rady partnerstva Horné Považie,
 • podieľa sa na tvorbe strategických partnerstiev na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • koordinuje spoluprácu so subjektmi zaoberajúcimi sa fondmi EÚ,
 • zabezpečuje komunikáciu v rámci agendy EÚ fondov s ústrednými orgánmi štátnej správy na úrovni združení K8, Únie miest a ZMOS,
 • participuje na príprave návrhu rozpočtu mesta a jeho zmenách,
 • v prípade potreby sa podieľa  aj na procesoch systému riadenia projektového cyklu a na príprave a implementácii domácich a medzinárodných projektov mesta,
 • zabezpečuje rozvoj a vzdelávanie projektových manažérov.

Oznamy