Oddelenie projektov EÚ

Referát projektového cyklu

 • odborne riadi a koordinuje jednotlivé procesy a postupy systému riadenia projektového cyklu,
 • koordinuje realizáciu projektov z mimorozpočtových prostriedkov, kde žiadateľom je mesto alebo organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • sleduje príslušné legislatívne zmeny a usmernenia súvisiace s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ,
 • zodpovedá za spoluprácu pri projektoch s VÚC, orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ a iných grantových a dotačných systémov,
 • participuje na príprave podkladov pre proces verejného obstarávania a návrhov zmlúv pre projekty realizované odborom,
 • participuje na príprave návrhu rozpočtu mesta a jeho zmenách,
 • vypracováva a aktualizuje všeobecnú metodiku riadenia projektov v rámci MsÚ a mestských organizácií, a zároveň ju  odborne zastrešuje a je jej garantom,
 • tvorí a aktualizuje Systém riadenia čerpania prostriedkov z fondov EÚ a iných zdrojov a Interný manuál riadenia,
 • zodpovedá za jednotlivé procesy a postupy systému riadenia projektového cyklu,
 • metodicky riadi a usmerňuje ostatné odbory a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti riadenia projektov,
 • pripravuje a implementuje domáce a medzinárodné projekty mesta,
 • vedie evidenciu projektov a zabezpečuje archiváciu dokumentácie o projektoch,
 • pripravuje podklady pre informovanie verejnosti o projektových aktivitách,
 • zabezpečuje rozvoj a vzdelávanie projektových manažérov.

Oznamy