Úradné sekcie

Odbor riadenia projektov a investícií

  • prijíma návrhy projektových zámerov od vecne príslušných organizačných útvarov,
  • navrhuje vecne príslušnému organizačnému útvaru predmetné projektové zámery za odbor,
  • spracováva projektové zámery,
  • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a spolupracuje pri tvorbe odborných častí formulárov žiadosti o NFP/grant,
  • podieľa sa na odbornej implementácii aktivít projektov,
  • pripravuje vecné zadania a spracováva podklady pre prieskumy trhu a pre verejné obstarávanie,
  • poskytuje služby a podporu v oblasti investícií pre všetky organizačné útvary, a iné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a majetkovej účasti mesta,
  • vykonáva inžiniersku a poradenskú činnosť potrebnú pri investičných akciách, prípadne pri akciách bežných výdavkov väčšieho rozsahu.

Oznamy

Sekcie: