Odbor právny, majektový a VO

Oddelenie verejného obstarávania

 • zabezpečuje proces verejného obstarávania organizovaný mestským úradom (všetky postupy verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „zákon“),
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15 zákona,
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania prostredníctvom Úradného vestníka EÚ a Vestníka UVO,
 • metodicky riadi verejné obstarávanie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • pripravuje plán verejného obstarávania a jeho aktualizáciu na príslušný rozpočtový rok,
 • spracováva súťažné podklady podľa požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu,
 • realizuje verejné obstarávania prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému,
 • realizuje elektronické aukcie na prenájom a predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,
 • zabezpečuje kompletnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy vo veci kontroly procesov verejného obstarávania,
 • zabezpečuje a metodicky riadi strategické nákupné činnosti,
 • riadenie dodávateľských vzťahov v procese VO a v rámci celého MsÚ,
 • optimalizácia nákupu a s tým súvisiace úzko spojené znižovanie nákladov,
 • v spolupráci so zamestnancom vykonávajúcim kontroling ekonomiky mesta definuje a sleduje výkonnostné ukazovatele nákupu.

Oznamy

Sekcie: