Úradné sekcie

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou sa člení na:

 • referát zahraničných vzťahov a protokolu
 • referát mediálnej komunikácie a propagácie

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou najmä:

 • zodpovedá za komunikačnú stratégiu mesta s médiami, inštitúciami a verejnosťou,
 • podieľa sa na zahraničných vzťahoch mesta a zabezpečuje dodržiavanie zásad diplomatického protokolu pre potreby predstaviteľov mesta,
 • organizačne zabezpečuje aktivity Kancelárie primátora a prednostu a vedenia mesta,
 • vybavuje korešpondenciu pridelenú primátorom mesta,
 • zabezpečuje marketing a propagáciu mesta,
 • organizuje niektoré kultúrno-spoločenské podujatia mesta,
 • zabezpečuje prípravu podkladov potrebných k vypracovaniu stanovísk mesta pre potreby hovorcu mesta a vedenia mesta,
 • vybavuje žiadosti, pripravuje podklady pre tlačové správy mesta, pripravuje tlačové konferencie, spravuje databázu mailinglistov mesta,
 • zabezpečuje zmluvy o mediálnej spolupráci,
 • zabezpečuje uverejňovanie textov a obrázkov na web stránke mesta a profiloch mesta na sociálnych sieťach,
 • zabezpečuje propagáciu mesta a aktívne spolupracuje s hovorcom mesta na príprave schránkových novín mesta,
 • vyrába a zabezpečuje vysielanie reklamných audio/video spotov,
 • pripravuje správy, oznamy a pozvánky mesta pre mestský rozhlas v jednotlivých mestských častiach mesta,
 • zabezpečuje inzerciu mesta v médiách,
 • realizuje monitoring internetu a tlače,
 • zabezpečuje distribúciu plagátov a letákov podujatí mesta,
 • zabezpečuje podľa potreby fotodokumentáciu a video dokumentáciu z akcií mesta,
 • zodpovedá za sklad reklamných predmetov a propagačných materiálov mesta,
 • vytvára podmienky pre zahraničnú spoluprácu s partnerskými mestami, zahraničnými partnermi a ďalšími záujemcami o medzinárodnú spoluprácu s mestom,
 • zabezpečuje písomný i osobný kontakt predstaviteľov mesta a zamestnancov mesta na medzinárodnej úrovni,
 • zabezpečuje udelenie záštity primátora mesta pri organizovaní spoločenských podujatí a podľa potreby realizuje žiadosti o spoluprácu,
 • vybavuje žiadosti o povolenie použiť symboly mesta a žiadosti o prenájom priestorov Radnice mesta,
 • organizuje niektoré kultúrno-spoločenské podujatia,
 • zodpovedá za chod a podujatia na Radnici mesta,
 • vedie Kroniku mesta a Pamätnú knihu mesta,
 • koordinuje proces oceňovania osobností podľa štatútu mesta a vedie zoznam ocenených osobností,
 • zabezpečuje a podporuje efektívnu internú komunikácia na MsÚ
 • analyzuje a rieši problémy užívateľov (len pre webové stránky a grafiku),
 • plní úlohy vedenia mesta,
 • zodpovedá za obsah správ a informácií smerom k verejnosti na stránkach mesta,
 • spravuje YOUTUBE kanál mesta.

Oznamy

Agendy

Sekcie: