Oddelenie správy daní

Referát poplatku za komunálny odpad

Vykonáva správu miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to najmä:

  • eviduje zmeny – evidencia prihlášok/odhlášok zberných nádob a následne zapracováva zmeny do konečnej sumy poplatku v súčinnosti s odborom správy verejného priestranstva a správy životného prostredia,
  • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti výberu a správy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
  • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou poplatku,
  • poskytuje informácie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
  • preberá doklady v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta,
  • poskytuje súčinnosť tretím osobám (Finančné riaditeľstvo a pod.),
  • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade poplatku za komunálny odpad,
  • vymáha nedoplatky na poplatku prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
  • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia nedoplatkov na poplatku,
  • vykonáva správu poplatku v zmysle platnej legislatívy.

Oznamy