Oddelenie správy daní

Referát ostatných daní

 • vykonáva správu miestnej dane za psa,
 • vykonáva správu miestnej dane za nevýherné hracie prístroje,
 • vykonáva správu miestnej dane za predajné automaty,
 • vykonáva správu miestnej dane za ubytovanie,
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace s miestnou správou týchto miestnych daní,
 • zabezpečuje prípravu všeobecne záväzných nariadení v oblasti správy týchto daní,
 • eviduje zmeny v evidencii ostatných miestnych daní v zmysle podaných priznaní (pes, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje),
 • poskytuje informácie o ostatných miestnych daniach,
 • vykonáva správu ostatných daní v zmysle platnej legislatívy.

V Klientskom centre zabezpečuje:

 • preberanie priznaní k všetkým miestnym daniam,
 • vydáva evidenčné známky pre psov.

Oznamy