Oddelenie správy daní

Referát dane z nehnuteľnosti

Vykonáva správu dane z nehnuteľnosti, a to najmä:

  • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou dane z nehnuteľnosti,
  • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti dane z nehnuteľnosti,
  • zabezpečuje preberanie priznaní a metodickú podporu pri ich vypĺňaní,
  • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade dane z nehnuteľnosti,
  • poskytuje súčinnosť tretím osobám (Finančné riaditeľstvo a pod.),
  • eviduje zmeny nehnuteľností v zmysle podaných priznaní (kúpa, predaj, dedičstvo, dražba, úľavy ZŤP a pod.),
  • poskytuje informácie o dani z nehnuteľnosti, zachováva daňové tajomstvo,
  • vymáha nedoplatky na dani z nehnuteľnosti prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
  • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
  • vykonáva správu dane z nehnuteľnosti v zmysle platnej legislatívy.

Oznamy