Odbor ekonomický

Oddelenie správy daní

 • vykonáva činnosti v oblasti správy miestnych daní a poplatkov (spracovanie rozhodnutí, výziev, odvolaní a iných podaní a pod.) v zmysle platných zákonov,
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov, najmä vyhotovuje výzvy na zaplatenie nedoplatku na jednotlivých daniach a poplatkoch a zasiela ich daňovníkom/poplatníkom,
 • vyhotovuje výkazy daňových nedoplatkov a postupuje ich na odbor právny, majetkový a verejného obstarávania k ďalšiemu vymáhaniu prostredníctvom exekútora,
 • sleduje Obchodný vestník a v prípade zistenia, že bol vyhlásený konkurz na majetok daňovníka/poplatníka, resp. povolená reštrukturalizácia, riadne a včas postupuje daňové pohľadávky mesta na odbor právny, majetkový a verejného obstarávania za účelom vypracovania sumárnej prihlášky za mesto a jej postúpenia na príslušný okresný súd a správcu konkurznej podstaty, všetky činnosti vykonáva v súčinnosti s odborom odbor právny, majetkový a verejného obstarávania,
 • zabezpečuje daňové nedoplatky zriadením záložného práva pri žiadostiach o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
 • vyhotovuje a zasiela daňovníkom rozhodnutia o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku,
 • zabezpečuje priamu komunikáciu s občanmi v Klientskom centre, po dohode aj na inom mieste v rámci mestského úradu, podľa príslušnej agendy daných referátov,
 • zabezpečuje zber a metodickú podporu pri vypĺňaní daňových tlačív a iných úradných listín, ktoré súvisia s miestnymi daňami,
 • zabezpečuje vybavovanie podaní, odvolaní, sťažností a inej korešpondencie,
 • zabezpečuje komunikáciu s Finančným riaditeľstvom SR ako druhostupňovým odvolacím orgánom,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní, skutočností uvedených v oznámení, odvolaní,
 • zabezpečuje zverejňovanie daňových dlžníkov a ich aktualizáciu v súčinnosti s oddelením informatiky,
 • zabezpečuje ad hoc výkazníctvo v oblasti miestnych daní a poplatkov,
 • vykonáva vyhľadávaciu činnosť, v prípade potreby aj miestne zisťovanie a vyrubenie miestnej dane a poplatku podľa vlastných pomôcok v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vymáha nedoplatky na ostatných miestnych daniach prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • poskytuje súčinnosť tretím osobám (Finančné riaditeľstvo, a pod.),
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
 • rieši odvolania voči rozhodnutiam vyrubeným po určení dane podľa vlastných pomôcok,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní,
 • rieši agendu pri konaniach o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch (obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a iné),
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov,
 • podieľa sa na zabezpečení zistených daňových nedoplatkov zriadením záložného práva,
 • podieľa sa na vyhotovovaní a zasielaní rozhodnutí o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku.

Oznamy

Sekcie: