Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Referát účtovníctva

 • vedie účtovníctvo podľa platných predpisov,
 • spracúva ročnú individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku,
 • zostavuje štvrťročné účtovné výkazy mesta pre daňový úrad,
 • zabezpečuje platobný styk a zúčtovací styk vrátane pokladničných operácií,
 • vedie evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, zabezpečuje finančné plnenie faktúr a zmlúv na základe rozhodnutia vecne príslušného organizačného útvaru,
 • sleduje úhrady pokút udelených mestom,
 • vykonáva archiváciu účtovných dokladov mesta,
 • koordinuje účtovníctvo rozpočtových organizácií,
 • na základe žiadostí vyhotovuje potvrdenia, ktoré sa týkajú záväzkov voči mestu,
 • komunikuje a spolupracuje s nezávislým audítorom pri overovaní účtovnej závierky individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu a poskytuje podporu pri výkone kontroly NKÚ, resp. iných kontrolných orgánov,
 • zabezpečuje výber poplatkov, daní a iných platieb v hotovosti,
 • zabezpečuje s odborom právnym, majetkovým a verejného obstarávania spracovanie podkladov a návrhov pre odpis nevymožiteľných nedaňových pohľadávok,
 • zabezpečuje riadnu a mimoriadnu inventarizáciu majetku, pohľadávok a záväzkov,
 • vedie projektové účtovníctvo o prostriedkoch dotácie, vrátane vlastných zdrojov, účtuje v analytickej evidencii na analytických účtoch,
 • informuje projektových manažérov, na základe požiadania, formou správ o priebežnom čerpaní rozpočtu projektov a o finančných tokoch projektov na bankovom účte,
 • ak na záver realizácie projektu je potrebné vykonať audit výdavkov, v spolupráci s projektovým/finančným manažérom zabezpečuje prípravu podkladov pre audit a odsúhlasuje ich správnosť.

Oznamy