Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Referát rozpočtu

 • zostavuje rozpočet mesta a zabezpečuje jeho zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení,
 • zostavuje výročnú správu mesta a konsolidovanú výročnú správu mesta,
 • vykonáva finančné usporiadanie hospodárenia, zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu, zostavuje záverečný účet mesta,
 • spracováva ekonomické analýzy pre zostavovanie rozpočtu a dlhodobých rozvojových zámerov, riadi manažment hotovosti na základe koordinácie finančných činností,
 • navrhuje postupy a stratégie pre dosiahnutie finančných cieľov a dosiahnutie súladu krátkodobých a rozvojových programov,
 • koordinuje rozpočtový proces originárnych a prenesených kompetencií mesta v súlade s platným zákonom,
 • spolupracuje na príprave grantových projektov,
 • vypracúva ad hoc finančné analýzy podľa presného zadania požadujúcej organizačnej zložky,
 • poskytuje súčinnosť a podporu pri výkone kontroly účelnosti použitia poskytnutých prostriedkov z rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje zostavenie a podporu pri overovaní účtovnej závierky, individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy, individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu,
 • predkladá požadované údaje v zmysle zákona Ministerstvu financií SR prostredníctvom RISSAM a vyúčtovanie poskytnutých návratných a nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
 • zabezpečuje podporu pri výkone kontroly zo strany NKÚ, resp. iných kontrolných orgánov.

Oznamy