Štatút mesta Žilina- predpríprava

Zásady spolupráce

  1. Kolektívny princípK riešeniu zložitejších úloh, ktoré vyžadujú spojenie odborností, sa pristupuje kolektívne, za účasti všetkých odborných pôsobností, ktorých sa úloha dotýka. V súlade s tým sa vytvárajú pracovné skupiny a tímy na princípe kolegiality, určujú sa konkrétne pracovné tímy na splnenie konkrétnych náročnejších úloh rozhodnutím predstaviteľa mesta, alebo vedúceho zamestnanca (riaditeľa) a vytvára sa systém porád diferencovane podľa potrieb jednotlivých orgánov a organizačných zložiek; konkrétny systém určí predstaviteľ mesta alebo príslušný vedúci zamestnanec (riaditeľ).
  2. Rešpektovanie odbornostiRiešenie úloh, vyžadujúcich odborné vedomosti a skúsenosti, sa uskutočňuje vždy za účasti alebo aspoň s vedomím príslušného odborného zamestnanca.
  3. Okrem výnimočných prípadov, ktoré neznesú odklad, nie je možné ukladať zamestnancom úlohy, na ktoré nemajú potrebnú odbornú spôsobilosť. (Netýka sa to prípadov so zrejmým zámerom zvýšenia rozsahu skúseností dotknutého zamestnanca.)
  4. KolegialitaVychádzajúc z jednotného záujmu, čo najviac prispieť k rozvoju mesta Žilina a ku skvalitneniu činnosti jeho orgánov, platí všeobecná požiadavka vzájomnej ochoty k spolupráci, poskytovania poznatkov a informácií z oblasti vlastnej pôsobnosti, požiadavka korektného vystupovania a náročnosti pri posudzovaní činnosti vo vzájomnom spojení.
  5. Voľné určenie foriem spolupráceFormy spolupráce sa záväzne nestanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať tak, aby optimálne viedli k stanovenému cieľu pri čo najefektívnejšom použití ľudského i materiálneho potenciálu mesta.
  6. Externá spoluprácaAk vlastné možnosti orgánov a organizačných jednotiek Mesta Žilina nestačia na uspokojenie potrieb mesta alebo splnenie zadaných úloh, organizuje sa potrebná externá spolupráca. Pritom platí povinnosť dbať o efektívne použitie prostriedkov mesta a povinnosť vyžadovať a kontrolovať vysokú úroveň externej spolupráce.