Štatút mesta Žilina- predpríprava

Systém riadenia a základné zásady riadenia

  1. Systém riadenia uplatňovaný Mestom Žilina je vymedzený štruktúrou riadiacich stupňov a vzájomnými vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti.
  2. Zastupiteľnosť Krátkodobý nesúlad medzi systémom riadenia uplatňovaným Mestom Žilina a skutočným stavom (napr. neprítomnosť zamestnanca na pracovisku) riešia zamestnanci, ktorí sú v štruktúre riadiacich vzťahov najbližšie chýbajúcemu na princípe kolegiality a vzájomnej pomoci. Ak je to potrebné, určí spôsob riešenia kolíznych situácií nadriadený zamestnanec. Ak sa skutočný stav dostane dlhodobejšie do nesúladu so systémom riadenia, nápravu zabezpečuje najbližší nadriadený zamestnanec dočasným opatrením.
  3. Pozitívne určená subordinácia Nadriadenosť a podriadenosť je stanovená organizačnou štruktúrou. Všetky ostatné vzťahy sú rovnocenné a podliehajú zásade kolegiality.
  4. Jednota zodpovednosti a právomoci Každý zamestnanec disponuje oprávneniami potrebnými pre naplnenie svojej zodpovednosti a každý nesie zodpovednosť v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
  5. Zásada jedného zodpovedného a riešenie kompetenčných konfliktov Za každú činnosť alebo úlohu zodpovedá právne jeden zamestnanec. Kompetenčné konflikty pozitívne (prekrývanie zodpovednosti viacerých) i negatívne (keď nie je zrejmý nositeľ zodpovednosti) rieši najbližší spoločný nadriadený dotknutých funkcií.
  6. Spojenie riadiacej a výkonnej právomoci Každý vedúci zamestnanec popri plnení riadiacich právomocí osobne zabezpečuje zverenú časť povinností riadeného útvaru.