Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Výzvy

V podmienkach IROP sa uplatňujú 2 modely výberu projektov – jednokolový a dvojkolový proces výberu. Jednokolový proces výberu pozostáva z výzvy na predkladanie ŽoNFP. Dvojkolový proces výberu pozostáva z výzvy na predkladanie PZ a výzvy na predkladanie ŽoNFP

1. Jednokolový proces výberu

Fáza vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP

Fáza administratívneho overenia ŽoNFP

Fáza odborného hodnotenia ŽoNFP

Fáza výberu ŽoNFP

Fáza vyhodnotenia výzvy na predkladanie ŽoNFP

Po ukončení schvaľovacieho procesu ŽoNFP (t.j. po vydaní prvostupňového rozhodnutia za všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy) RO pre IROP vypracuje záverečnú správu z výzvy na predkladanie ŽoNFP.

2. Dvojkolový proces výberu

Výzva na predkladanie PZ slúži na prvotnú identifikáciu projektov, ktoré budú po dopracovaní následne predložené v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP. Posudzovanie PZ nie je konaním, v ktorom dochádza k vydávaniu rozhodnutia o schválení/neschválení/zastavení konania, ale dochádza k vydaniu pozitívnej alebo negatívnej hodnotiacej správy PZ. Na základe typu hodnotiacej správy, ktorá je výstupom posudzovania projektového zámeru zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, nie je obmedzená účasť subjektu vo vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutí NFP. O podrobnostiach procesu predkladania PZ budú žiadatelia informovaní v rámci dokumentov výzvy na predkladanie projektových zámerov, prostredníctvom webového sídla www.mpsr.sk a webových sídiel príslušných krajských miest a vyšších územných celkov ako Sprostredkovateľských orgánov pre IROP. Proces vyhlásenia výzvy na predkladanie PZ, administratívne overenie a posúdenie PZ bude prebiehať v rámci príslušného Sprostredkovateľského orgánu pre IROP.

Prvé kolo výberu – Výber projektových zámerov

Fáza vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov

Príspevok poskytovaný z EŠIF musí byť zacielený predovšetkým na územia, ktoré realizáciou vybraných aktivít IROP dosiahnu čo najvyššiu možnú mieru investičnej účinnosti. Takúto účinnosť dosahujú projekty, ktoré budú realizované na území, ktoré má vyššiu potrebu realizácie aktivít a kde ich realizácia prináša najväčšie prínosy.

Fáza posúdenia projektových zámerov

Fáza vyhodnotenia výzvy na projektové zámery (vydanie hodnotiacej správy PZ)

Po ukončení posúdenia projektových zámerov SO vypracuje záverečnú správu z výzvy na predkladanie PZ, ktorej predmetom je zhrnutie priebehu a výsledkov posudzovania PZ. Prílohou záverečnej správy je aj zoznam PZ:

  • Zoznam PZ s pozitívnou hodnotiacou správou
  • Zoznam PZ s negatívnou hodnotiacou správou

Druhé kolo výberu – Výber ŽoNFP

Fáza vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP

Fáza administratívneho overenia ŽoNFP

Fáza odborného hodnotenia ŽoNFP

Fáza výberu ŽoNFP

Fáza vyhodnotenia výzvy na predkladanie ŽoNFP

Indikatívny harmonogram výziev

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1122

Výzvy

Výzvy na predkladanie ŽoNFP

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

Výzvy MZ SR ako SO pre IROP

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376

Výzvy MKSR ako SO pre IROP

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1243

Výzvy na predkladanie projektových zámerov

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125

Výzvy na odborných hodnotiteľov

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1195

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov MZ SR ako SO pre IROP

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12284