Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Aktuality 2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.01.2023 nadobudlo účinnosť „Usmernenie RO pre IROP č.14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP, verzia 1.1“, ktoré je zverejnené na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020, Programove dokumenty, Metodické usmernenia RO pre IROP.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-14-2/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP PO 2014-2020 bola dňa 11.1.2023 zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni,  kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2021-78.

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-3-2/