Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Aktuality 2023

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený dokument Usmernenie RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7, verzia 1.3, účinnosť dňa 17.07.2023, link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-15-2/


Dovoľujem si Vám oznámiť, že na webovom sídle RO pre IROP bol zverejnený:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2023

Link:https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/harmonogram-vyhlasovania-vyziev-a-vyzvani-irop-na-rok-2023-verzia-1/index.html

Stanovisko č. 18/2023 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2023, verzia 5

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/stanovisko-ps-pre-koordinaciu-a-zabezpecenie-synergickych-ucinkov/index.html


V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 4“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR  si Vám dovoľujeme oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol predmetný dokument zverejnený – link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/harmonogram-vyhlasovania-vyziev-a-vyzvani-irop-na-rok-2023-verzia-1/index.html

Súčasne bol zverejnený dokument„ STANOVISKO č. 15/2023 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2023, verzia 4“ – link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/stanovisko-ps-pre-koordinaciu-a-zabezpecenie-synergickych-ucinkov/index.html


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bola zverejnená Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/informacia-o-termine-uzavierky-4-hodnotiaceho-kola-vyzvy-irop-po9-sc91-2023-108/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument Metodické usmernenie RO pre IROP č. 17 pre žiadateľov k implementácii FAST CARE, verzia 1.3.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/metodicke-usmernenie-ro-pre-irop-c-17-pre-ziadatelov-k-implementacii-fast-care-verzia-1-3/


dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bolo zverejnené Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 14.0“

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktuality/oznamenie-o-zmene-strategickeho-dokumentu-integrovany-regionalny-operacny-program-2014-2020-verzia-14-0/


dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108.

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizaciu-c-2/


dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument Usmernenie RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP, verzia 1.2

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-14-vverzia-1-2/


dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-uzavreti-vyzvy-po7-sc76-2022-98/


dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený dokument  Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty, verzia 1.0

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/metodicke-usmernenie-ro-pre-irop-c-16-k-fazovaniu-projektov-a-pre-nefunkcne-projekty/


dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument Metodické usmernenie RO pre IROP č. 17 pre žiadateľov k implementácii FAST CARE, verzia 1.2.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/metodicke-usmernenie-ro-pre-irop-c-17-pre-ziadatelov-k-implementacii-fast-care-verzia-1-2/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bolo zverejnené Usmernenie k spôsobu predkladania žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-na-pred-zonfp-na-podporu-operacii-zam-na-riesenie-mig-irop-po9-sc91-2023-108/index.html


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP boli zverejnené nasledovné oznamy:

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98 plánuje uzavrieť výzvu dňa 24.04.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3.

Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/a-oznam-o-planovanom-uzavreti-vyzvy-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2022-98/

Oznam o termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98 je stanovený na 24. 04. 2023.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-termine-uzavretia-3-hodnotiaceho-kola-vyzvy-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2022-98/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený zámer NP „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/zamer-narodneho-projektu/zamer-narodneho-projektu/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bol zverejnený dokument „Príručka pre prijímateľa verzia 8.0“ . Predmetná príručka nadobudne platnosť dňa 24.03.2023.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-prijimatela/prirucka-pre-prijimatela-verzia-8-0/

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP bol dňa 21.3.2023 zverejnený aktualizovaný dokument Metodické usmernenie RO pre IROP č. 17 pre žiadateľov k implementácii FAST CARE, verzia 1.1.

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/metodicke-usmernenie-ro-pre-irop-c-17-pre-ziadatelov-k-implementacii-fast-care-verzia-1-1/

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke RO IROP bola dňa 20.3.2023 zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-1-kod-vyzvy-irop-po9-sc91-2023-108/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bolo zverejnené Metodické usmernenie  RO pre IROP č. 17 k implementácii FAST CARE.

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/metodicke-usmernenie-ro-pre-irop-c-17-k-implementacii-fast-care/


Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 3“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR boli na webstránke RO pre IROP  zverejnené dokumenty:

  • Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2023, verzia 3

Link https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2023/03/HVVV_IROP_2023_3.0_F.pdf

  • STANOVISKO č. 7/2023 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k HVVV IROP na rok 2023, verzia 3

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/stanovisko-pracovnej-komisie-pre-koordinaciu-a-zabezpecenie-synergickych-ucinkov-rok-2023/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy:  IROP-PO9-SC91-2023-108.

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-na-pred-zonfp-na-podporu-operacii-zam-na-riesenie-mig-irop-po9-sc91-2023-108/

Dovoľujeme si Vás informovať že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.4“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.03.2023.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/prirucka-pre-ziadatela-verzia-5-4/


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.01.2023 nadobudlo účinnosť „Usmernenie RO pre IROP č.14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP, verzia 1.1“, ktoré je zverejnené na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020, Programove dokumenty, Metodické usmernenia RO pre IROP.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-14-2/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP PO 2014-2020 bola dňa 11.1.2023 zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni,  kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2021-78.

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-3-2/