Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Aktuality 2022

Dňa 20.5.2022 boli na webovom sídle MIRRI SR zverejnené tieto aktualizácie výziev:


Dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.1.


Dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI boli  zverejnené tieto oznamy:

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77


Dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87 .


Dňa 11.3.2022 bol na webovom sídle MIRRI uverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022, verzia 5.


Dňa 8.3.2022 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, STAV K 7.3.2022.

Dňa 8.3.2022 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76, stav k 4.3.2022


Dňa 25.02.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.0, ktorá nadobudne účinnosť dňa 01.03.2022.

Príručka je dostupná na webovom linku: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/prirucka-pre-ziadatela-verzia-5-0/index.html

Dňa 25.02.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Predmetom aktualizácie je úprava kap. 1.5. Časový harmonogram konania o ŽoNFP.

Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacie-c-1-irop-po7-sc73-2021-87/


Dňa 18.01.2022 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Oznam je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2021-68/1124-67-1124-17436/


Dňa 17.1.2022 bolo webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78, stav k 14.1.2022


Dňa 13.01.2022 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, stav k 12.1.2022. Oznámenie je dostupné na webovom linku: https://www.mpsr.sk/oznamenie-ro-pre-irop-o-aktualnom-stave-vysky-financnych-prostriedkov-vyclenenych-na-vyzvu-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-konkurencieschopnosti-verejnej-osobnej-dopravy-kod-vyzvy-irop/1124-67-1124-17432/