Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Aktuality 2022

V súvislosti so schválením dokumentu Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 2 si Vám dovoľujeme oznámiť, že na webovej stránke MIRRI SR – IROP PO 2014-2020 bol zverejnený  dokument Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP na rok 2023, verzia 2

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/harmonogram-vyhlasovania-vyziev-a-vyzvani-irop-na-rok-2023-verzia-1/


V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2023, verzia 1“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že na webstránke MIRRI RO IROP boli zverejnené dokumenty:

  • Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2023
  • STANOVISKO č. 38/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2023, verzia 1

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk boli zverejnené:

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-3-vyzvy-irop-po7-sc72-2021-74/

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-5-vyzvy-irop-po7-sc73-2021-87/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO7-SC71-2021-77

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-3-vyzvy-irop-po7-sc71-2021-77/


Dovoľujeme  si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na prípravu regionálnych projektov,  kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/casto-kladene-otazky-faq/faq-k-vyzve-na-predkladanie-zonfp-na-pripravu-regionalnych-projektov-kod-irop-po7-sc76-2022-98/


Dovoľujem  si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na prípravu regionálnych projektov,  kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/casto-kladene-otazky-faq/faq-k-vyzve-na-predkladanie-zonfp-na-pripravu-regionalnych-projektov-kod-irop-po7-sc76-2022-98/


Dovoľujeme  si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená

Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-zonfp-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2022-98/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke mirri.gov.sk bola zverejnená:

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-1-k-vyzve-na-predkladanie-zonfp-irop-po7-sc76-2022-98/


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na web stránke mirri.gov.sk bola zverejnená Aktualizácie č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-4-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-irop-po7-sc73-2021-87/


Dovoľujem si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, Kód výzvy:  IROP-PO7-SC76-2022-98.

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/index.html


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP bol zverejnený aktualizovaný dokument „Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022, verzia 7“ na linku:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-zonfp-rok-2022/


Oznamujeme Vám, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74. Predmetom aktualizácie je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-2-irop-po7-sc72-2021-74/


Oznamujeme Vám, že na webstránke MIRRI  – IROP boli zverejnené aktualizácie výziev:

  • Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76.  Aktualizáciou sa v kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-2-2/

  • Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Aktualizáciou sa v kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-3-vyzvy-c-irop-po2-sc221-2021-67/

Oznamujeme Vám, že na webstránke MIRRI  – IROP bol  zverejnený dokument s názvom Usmernenie RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1,2,4,7 s prílohami. Predmetné usmernenie nadobudne účinnosť dňa 1.8.2022.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-15/


Oznamujem Vám, že na webstránke MIRRI – IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

link:  https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacia-c-1-vyzvy-irop-po7-sc72-2021-74/index.html

Aktualizáciou sa v kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.


V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2022, verzia 6“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR boli zverejnené na webstránke MIRRI  – IROP:

  1. Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022       

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2022/07/HVVV_IROP_2022_6.0.pdf

  1. STANOVISKO č. 20/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR k vyššie uvedenému HVVV IROP na rok 2022, verzia 6“ (so zakrytím podpisu predsedu pracovnej komisie)

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2022/07/Stanovisko-PK-c.-20_2022-k-HVVV-IROP-2022-v6.pdf


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webstránke MIRRI SR ( IROP ), link:  https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/akt-c-2/

bola zverejnená Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO7-SC71-2021-77.  Predmetom aktualizácie výzvy je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre typ aktivity C.


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webstránke  MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní kód: IROP-PO2-SC223-2021-68

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-irop-po2-sc223-2021-68/


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.06.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.3, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.06.2022.


Dňa 20.5.2022 boli na webovom sídle MIRRI SR zverejnené tieto aktualizácie výziev:


Dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.1.


Dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI boli  zverejnené tieto oznamy:

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77


Dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle MIRRI SR bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87 .


Dňa 11.3.2022 bol na webovom sídle MIRRI uverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022, verzia 5.


Dňa 8.3.2022 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, STAV K 7.3.2022.

Dňa 8.3.2022 bolo na webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76, stav k 4.3.2022


Dňa 25.02.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Príručka pre žiadateľa verzia 5.0, ktorá nadobudne účinnosť dňa 01.03.2022.

Príručka je dostupná na webovom linku: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/prirucka-pre-ziadatela-verzia-5-0/index.html

Dňa 25.02.2022 bola na webovej stránke MIRRI SR v časti IROP programové obdobie 2014-2020 zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Predmetom aktualizácie je úprava kap. 1.5. Časový harmonogram konania o ŽoNFP.

Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/aktualizacie-c-1-irop-po7-sc73-2021-87/


Dňa 18.01.2022 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.

Oznam je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2021-68/1124-67-1124-17436/


Dňa 17.1.2022 bolo webovom sídle IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78, stav k 14.1.2022


Dňa 13.01.2022 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, stav k 12.1.2022. Oznámenie je dostupné na webovom linku: https://www.mpsr.sk/oznamenie-ro-pre-irop-o-aktualnom-stave-vysky-financnych-prostriedkov-vyclenenych-na-vyzvu-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-konkurencieschopnosti-verejnej-osobnej-dopravy-kod-vyzvy-irop/1124-67-1124-17432/