Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Aktuality 2021

Dňa 29.12.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.

Výzva je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-zelenej-infrastruktury-a-regeneraciu-vnutroblokov-sidlisk-kod-vyzvy-irop-po7-sc73-2021-87/1124-67-1124-17416/


Dňa 28.12.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.

Oznam je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zvysovanie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzv/1124-67-1124-17415/


Dňa 21.12.2021 boli na webovom sídle IROP zverejnené Často kladené otázky pre výzvy IROP-PO1-SC11-2021-76 a IROP-PO7-SC71-2021-77 .


Dňa 16.12.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2022, verzia 2. 

IHV je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2022/1421-67-1421-17332/


Dňa 02.12.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77.

Aktualizácia je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-1-k-vyzve-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-konkurencieschopnosti-verejnej-osobnej-dopravy-c-irop-po7-sc71-2021-77/1124-67-1124-17348/


Dňa 30.11.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78. 

FAQ sú dostupné na webovom linku: https://www.mpsr.sk/faq-socialne-sluzby-jasle/1134-67-1134-17342/


Dňa 25.11.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:


Dňa 25.11.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68 k 25.11.2021.


Dňa 12.11.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68


Dovoľujem si Vás informovať, že na webovom sídle IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.


Dňa 04.11.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.


Dňa 02.11.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.


Dňa 20.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.


Dňa 13.10.2021 bola na webovej stránke Ministerstva kultúry SR zverejnená AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75  (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19).


Dňa 13.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy:  IROP-PO2-SC211-2021-78.


Dňa 7.10.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 6.


Dňa 06.10.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené tieto výzvy:


Dňa 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.


Dňa 13.08.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74.


Dňa 10.08.2021 bola na webovej stránke MK SR zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií :

https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/


Dňa 19.07.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.


Dňa 16.07.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Najčastejšie kladených otázok (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65.


Dňa 28.06.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

  1. Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67;
  2. Príručka pre žiadateľa, verzia 4.1

Dňa 16.06.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

  1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, k 04.06.2021;
  2. Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Dňa 11.06.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená  Výzva č.5/2021/IOH na výber interných odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Dňa 27.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená  Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2 na výber odborných hodnotiteľov

Dňa 25.05.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 Výzva č. 3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov

Výzva č. 4/2021/PO4/ŠC4.3.1 na výber odborných hodnotiteľov


Dňa 4.6.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 5

​Dokument je dostupný na webovom linku:  https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/


Dňa 30.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 4.

Dokument je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/


Dňa 29.03.2021 boli  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP.

Dokument je dostupný na webovom linku: https://www.mpsr.sk/najcastejsie-sa-vyskytujuce-nedostatky-v-ramci-administrativneho-overovania-zonfp/1134-67-1134-16517/

Dňa 26.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Výzva je dostupná na webovom linku: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach-kod-vyzvy-irop-po4-sc431-2021-65/1124-67-1124-16507/


Dňa 23.03.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Aktualizácia č. 11 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, predmetom ktorej je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu aplikácie tzv. zásobníka projektov v území UMR Žilinského kraja.

B) Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, predmetom ktorej je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) z dôvodu aplikácie tzv. zásobníka projektov v území RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a RIÚS Prešovského kraja.

Aktualizácie sú dostupné na webových linkoch: https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-11-nbsp-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy-ir/1124-67-1124-16494/

https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-4-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-zlepsenie-dostupnosti-k-infrastrukture-ten-t-a-cestam-i-triedy-s-dorazom-na-rozvoj-multimodalneho-dopravneho-systemu-kod-vyzvy-irop-po1-sc11-2/1124-67-1124-16495/


Dňa 01.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2021, verzia 3.

Predmetný dokument sa nachádza na webovom linku: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-irop-rok-2021/1421-67-1421-16135/


Dňa 26.01.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa, verzia 4.0.