Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Aktuality 2018

Dňa 20.12.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13739

Výzva na predkladanie PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13740

Dňa 12.12.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Zverejnenie Záverečnej správy Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy : IROP-PO1-SC121-2016-12 (3. kolo)

Dokument: Formát PDF

Dňa 10.12.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam č. 3 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13680

Dňa 7.12.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.2

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=13670

Zverejnenie Záverečnej správy Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16 ( 2. kolo )

Dokument: Formát PDF

Zverejnenie Záverečnej správy Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 ( 5. kolo )

Dokument: Formát PDF

Dňa 26.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená verzia 4.1 IROP, ktorá bola schválená EK dňa 21.11.2018 vykonávacím rozhodnutím Komisie č. C(2018) 7721.

Verzia 4.1 IROP je dostupná na internetovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=13633

Dňa 23.11.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 8 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13627

Aktualizácia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13628

Dňa 22.11.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13618

Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13619

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13620

Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13621

Dňa 14.11.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o ukončení Výzvy č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov.

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=13582

Zverejnenie Záverečnej správy z výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom: IROP-PO1-SC121-2016-12 ( 2. kolo )

Dokument: Formát PDF

Dňa 7.11.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 29.10.2018
 2. Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
 3. Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13553 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13554

Dňa 7.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

Dňa 5.11.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 23.10.2018
 2. Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13537

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13538

Dňa 5.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533

Dňa 29.10.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2019 verzia 1.0.

Dokument je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=13517

Dňa 29.10.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2018-36.

Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13515

Dňa 24.10.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné oznamy:

A) Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

B) Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Informácie sú dostupné na adresách:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13496

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13497

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 v rámci 2. etapy podpory budovania CIZS dňa 17. 10. 2018 vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10 určenú pre krajské mestá Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice a obce v ich okolí, ktoré spolu tvoria mestskú funkčnú oblasť. Výzva je zameraná na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13472

Dňa 16.10.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné dokumenty:

A) Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách IROP, verzia 4 

B) Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR , verzia 4

C) Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 7.0 na rok 2018

Dokumenty sú dostupné na adresách:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12927

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12928

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

Zverejnenie záverečnej správy z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 ( 1. kolo )

Dokument: Formát PDF

Dňa 4.10.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13439

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Dokument: Formát PDF

Zverejnenie záverečnej správy z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 ( 1. kolo )

Dokument: Formát PDF

Dňa 13.09.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13379

Dňa 12.09.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na verejnú osobnú dopravu

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13371

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na cyklotrasy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13372

Vyhodnotenie 2. kola výzvy na SOŠ

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13373

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na zeleň

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13374

Zverejnenie záverečnej správy z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16 (1. kolo).

Dokument: Formát PDF

Zverejnenie záverečnej správy z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl ( 4. kolo )

Dokument: Formát PDF

Zverejnenie záverečnej správy z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl ( 3. kolo )

Dokument: Formát PDF

Dňa 23.08.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Dokument je dostupný na adrese:http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13314

Na webovom sídle MPSVR SR zverejnená Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok verzia 2.3 s účinnosťou od 15.08.2018 v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4), programové obdobie 2014 – 2020.

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 2.2.1 – Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála – kapacita 220 osôb

Dátum: 04.september 2018

Čas: 13:00 hod

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie menného zoznamu nominovaných osôb na mailovú adresu jana.barciakova@land.gov.sk najneskôr do 28.08.2018 do 12:00 hod v tvare:

– Meno

– Organizácia

– Mailový kontakt

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 2.1.1. – Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála – kapacita 220 osôb

Dátum: 04.september 2018

Čas: 09:00 hod

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie menného zoznamu nominovaných osôb na mailovú adresu jana.barciakova@land.gov.sk najneskôr do 28.08.2018 do 12:00 hod v tvare:

– Meno

– Organizácia

– Mailový kontakt

Zverejnenie záverečnej správy z Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Dokument: Formát PDF

Dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=13259

Dňa 9.08.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2018.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

Dňa 27.07.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb ,kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13198

Dňa 27.07.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13201

Dňa 23.07.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13169

Dňa 19.07.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2018-32.

Všetky informácie k výzve sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13154

Dňa 16.07.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 • A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 13.07.2018
 • B. Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
 • C. Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja.

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13139

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13140

Dňa 13.07.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 • A) Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17
 • B) Metodické usmernenie RO pre IROP č. 10 pre výpočet hodnôt výstupových ukazovateľov projektu
 • C) Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
 • D) Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13132

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=13133

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13134

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13135

SO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk RO pre IROP zverejnil dňa 10.07.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Základným princípom tejto výzvy je podpora vzniku nových a existujúcich sociálnych služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 484 458 EUR (zdroj EÚ).

Samosprávny kraj Alokácia na kraj(zdroj EÚ) Alokácia pre RIÚS(zdroj EÚ) Alokácia pre MFO[1](zdroj EÚ)
Bratislavský 2 000 000 429 322 1 570 678
Trnavský 2 656 250 2 656 250 0
Nitriansky 1 625 000 1 200 000 425 000
Trenčiansky 1 400 000 900 000 500 000
Banskobystrický 1 600 000 800 000 800 000
Žilinský 2 208 708 1 840 590 368 118
Prešovský 1 000 000 1 000 000 0
Košický 994 500 850 000 144 500
SPOLU 13 484 458 9 676 162 3 808 296

[1] Mestská funkčná oblasť – príloha č.8 výzvy

 • Oprávnení žiadatelia v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú v sociálnych službách:obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy), právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom, iná osoba bez cieľa dosahovania zisku – neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby – cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností , občianske združenie , nezisková organizácia.
 • Oprávnené aktivity: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Všetky informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13103

Dňa 02.07.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Vyhodnotenie I. kola výzvy na ZŠ_RIÚS Banská Bystrica, RIÚS Trnava, UMR Košice, UMR Trenčín, UMR Prešov, UMR Bratislava, UMR Žilina, UMR Trnava.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13076

Dňa 29.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13062

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13063

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13064

Dňa 27.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13050

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 26.06.2018

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13051

Dňa 27.06.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

Dňa 22. júna 2018, bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaceho orgánu pre IROP, zverejnená informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 21.06.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13040

Zverejnenie záverečnej správy z Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 (2. kolo ) (PDF)

Dňa 12.06.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12999

Dňa 14.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.06.2018

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13015

Dňa 11.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 2 k výzve IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018; Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Dňa 07.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 06.06.2018

Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12981

Zverejnenie záverečnej správy z Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 (2. kolo )

Dokument: Formát PDF

Zverejnenie záverečnej správy z Výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo ) 

Dokument: Formát PDF

Dňa 12.06.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12999

Dňa 14.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.06.2018

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13015

Dňa 11.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 2 k výzve IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018; Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Dňa 07.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 06.06.2018

Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12981

Dňa 29.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018
 2. Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13
 3. Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

Dokumenty sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12929

 1. Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 5.0 na rok 2018

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

E. Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách IROP , verzia 3

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12927

F. Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12928

Dňa 29.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018
 2. Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11

Dokumenty sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12925

C. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018

 1. Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
 2. Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10

Dokumenty sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12925

Dňa 23.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12910

Dňa 22.05.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12907

Dňa 21.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12899

Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12900

Dňa 16.05.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Metodický výklad č.1 RO k definovaniu kapitálových výdavkov v rámci výziev PO2 IROP.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=1288

Dňa 23.04.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné aktualizácie:

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11.

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

Aktualizácia č.5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19.

Aktualizácia č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14.

Aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22.

Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10.

Zverejnenie záverečnej správy z výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 (2. kolo)

Dokument: Formát PDF

Dňa 9.4.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP v časti MZ SR ako SO IROP 2014-2020 zverejnená Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

Dňa 6.4.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD, kód výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12753

Dňa 06.04.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2018

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

Dňa 04.04.2018 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené nasledujúce dokumenty:

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 2.0

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=12740

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12741

Dňa 23.3.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená tlačová správa k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluk

Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=12701

Dňa 27.2.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12625

dňa 26.2.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12621

Dňa 21.02.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 1. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 20.02.2018 a informácie o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12606
 2. Príručka pre prijímateľa, verzia 3.0http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=12607

Dňa 21. decembra 2017 bola na webovej stránke mpsr.sk zverejnená informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

Dokument je k dispozícii na webovom linku http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

Dňa 08.12.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 07.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12346

Dňa 05.12.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia č.1 oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 04.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12326

Dňa 01.12.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12308

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12309

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12326

Dňa 23.11.2017 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 1.0 na rok 2018.

Dokument je dostupný na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

Dňa 15.11.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 14.11.2017 a Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

Informácia je dostupné na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12241

Dňa 14.11.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1250&navID2=1250&sID=67&id=12236

Dňa 6.11.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 31.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12202

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja ku dňu 06.12.2017

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12203

dňa 3.11.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia

Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5.

Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857

dňa 3.11.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12196

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja, ku dňu 04.12.2017.

Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12197

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9

Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12195

Dňa 26.10.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy,

B) Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, ku dňu 27.11.2017.

Informácie sú dostupné na uvedenom webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12173

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12174

Dňa 26.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Informácie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10., kde došlo k úprave na úrovni MFO BA.

Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12162

Dňa 25.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.3 a Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1, verzia 1.2.

Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12164

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12163

Dňa 25.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10.2017.

Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12162

Dňa 20.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017.

Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12152

Dňa 20.10.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11

Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12125

Dňa 11. októbra 2017 bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857

Dňa 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119

Aktualizácia FAQ – pitná voda, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12120

Dňa 19. septembra 2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné dokumenty:

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.9 – dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=12064

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Aktualizácie uvedených výziev sú dostupné na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

Dňa 18. septembra 2017 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach.

Dokument je k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12063

Najčastejšie kladené otázky ( FAQ ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12050

Najčastejšie kladené otázky ( FAQ ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11876

Dňa 14.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Metodika – Kritéria pre výber projektov verzia 1.3.

Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1193&navID2=1193&sID=67&id=10714

Dňa 02.8.2017 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9 

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Dokumenty sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

Dňa 27.7.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.

Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11949

Dňa 7. júla 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11831

Dňa 6. júla 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené nasledovné aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) č. IROP-PO2-SC211-2017-17

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11826

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku č. IROP-PO4-SC431-2017-16

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11827

dňa 28.6.2017 bol na webovej stránke mpsr.sk zverejnený dokument

Najčastejšie kladené otázky FAQ k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku ŠC 4.3.1.

Materiál je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1134

Záverečná správa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12, Prioritná os : 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

(Pdf Dokument )

Dňa 27.6.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené nasledujúce aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11784

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11785

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11786

Aktuálne výzvy podľa oblastí

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1123&navID2=1123&sID=67&id=10970

dňa 26. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782

Dňa 22. 6. 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené:

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11771

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11772

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11773

Dňa 21. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy 

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11765

Dňa 20. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.8

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11758

Dňa 19.6.2017 boli zverejnené na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP:

– Metodické usmernenie RO pre IROP č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.0 a

– Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre IROP č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1

Dokumenty sú k dispozícii webovom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1197

Dňa 02.06.2017 bola schválená Príručka pre prijímateľa IROP 2014-2020 – verzia 2.3, ktorá je zverejnená na webovej stránke mpsr.sk: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=11665

VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119 

a

Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.1

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=379&id=11113

Dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená

VÝZVA 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593

Dňa 22. 5. 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené:

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11591 

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11592

Dňa 04. mája 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné dokumenty:

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11505

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11509

Dňa 21. apríla 2017 bol na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.

Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

– AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

– AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

– AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422

Dňa 6. 4. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11407

Dňa 3.4.2017 bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.7. Aktuálna verzia dokumentu je k dispozícii na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11381

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017

V Ý Z V U

na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita: 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

Upozornenie

Sprostredkovateľský orgán týmto dáva do pozornosti žiadateľom, že v aktualizovanej Výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl je nesprávne uvedené znenie poznámky pod čiarou č. 4 v aktualizovanom Opise projektu. Správne znenie poznámky č. 4 je uvedené v rámci odpovedí k Najčastejšie kladeným otázkam (FAQ) zverejnených na internetovej stránke MPRV SR v časti: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=10838

Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl bola zverejnená na webovej stránke mpsr.sk v záložke Aktuálne výzvy – Výzvy na predkladanie ŽoNFP na uvedenom linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124 dňa 15.3.2017

Najčastejšie kladené otázky – FAQ – k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11219

Najčastejšie kladené otázky – FAQ – k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11220 

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11179

dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia VÝZVY na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v znení Aktualizácie č. 1

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11182

dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v znení Aktualizácie č. 1

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11183

dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11181

dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR aktualizácia VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 2

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11180

Dňa 13. 2. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=11178

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č. 1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:

2.2.1 – Zlepšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dátum vyhlásenia výzvy: 9.1.2017

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=10989

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10948

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10953

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10958

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10957

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954

AKTUALIZÁCIA č.1 k Výzve na predkladanie ŽoNFP pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10912

Príručka k procesu verejného obstarávania

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Metodické usmernenie RO pre IROP č.6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=10955

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie plánov udržateľnej mobility (PUM) vyhlásenej dňa 7.10.2016

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=10882

Výzva na odborných hodnotiteľov PO1

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1195

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10864

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10867

Výzva na na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10863

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10860

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.5

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=10861

Metodické usmernenie č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=10862