Samospráva

Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Integrovaný regionálny operačný program ( IROP )

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program (ďalej tiež „IROP“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej tiež „EŠIF“) v oblasti dosiahnutia udržateľného rozvoja SR, ktorý vytvára predpoklady pre rast a zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k:

  • rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území
  • rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania

Prioritné osi Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Prioritná os č. 6: Technická pomoc

Riadiaci orgán pre IROP

Riadiacim orgánom pre IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Partnerstvo pre RIÚS – je platformou spolupráce orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a relevantných sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na danom území a relevantných pre konkrétnu RIÚS z hľadiska zákonom stanovených právomocí, vecnej alebo odbornej, a územnej príslušnosti. Partnerstvo pre RIÚS je inštitucionalizované formou Rady Partnerstva pre RIÚS, t. j. zoskupením partnerov s rozhodovacími kompetenciami vo vzťahu ku konkrétnej RIÚS na úrovni kraja. Rada Partnerstva pre RIÚS je tvorená z vybraných zástupcov Partnerstva pre RIÚS, vrátane zástupcov zastrešujúcich stratégiu UMR vo vzťahu k mestskej funkčnej oblasti.

Regionálna integrovaná územná stratégia

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja na roky 2014-2020 ( RIÚS ) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu na území Žilinského kraja vrátame funkčnej mestskej oblasti krajského mesta Žilina RIÚS je východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu Integrovaných územných investícií ( IÚÍ ) na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň, ktorého súčasťou je Stratégia udržateľného mestského rozvoja. Územný mestský rozvoj ( UMR ) sa bude realizovať ako súčasť modelu RIÚS. Do stratégie ÚMR spadá krajské mesto Žilina spolu s jeho 10 mestskými funkčnými oblasťami ( Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové ).

SO pre IROP

V súlade s bodom A.7 uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 bolo mesto Žilina určené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 ( SO pre IROP ).

SO pre IROP plní úlohy na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a mestom Žilina v rámci implementačného mechanizmu integrovaných územných investícií IROP.

SO pre IROP vykonáva činnosti v nasledovných oblastiach.

Programovanie – najmä aktualizáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie ZASK RIUS – časť udržateľný mestský rozvoj a tvorbu a aktualizáciu riadiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov.

Monitorovanie a hodnotenie – najmä vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalších správ a/alebo podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, RO, resp. iných relevantných subjektov, spoluprácu s RO pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele, prípravu a poskytnutie iných údajov relevantných k správam o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR na roky 2014- 2020, monitorovanie a hodnotenie pokroku v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO.

Implementácia – najmä posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie projektových zámerov, a vydávanie hodnotiacej správy k projektovým zámerom.

Audity a kontroly – najmä činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol v súlade s touto zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov.

Informovanie a komunikácia – najmä spoluprácu s CKO pri činnostiach v oblasti informačno-poradenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP.