Komisie a výbory

Výbory v mestských častiach

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie.

Na území mesta Žilina sa zriaďuje 8 výborov. Územie pôsobnosti výborov je zhodné s volebnými obvodmi:

 • č. 1 – Hliny I – IV, Staré mesto
 • č. 2 – Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha
 • č. 3 – Solinky
 • č. 4 – Vlčince
 • č. 5 – Hájik
 • č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové
 • č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota
 • č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

1.    Výbory v mestských častiach (ďalej len výbory) reprezentujú obyvateľov v mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

2.    Výbory pri výkone samosprávy mesta:

 • oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutiami orgánov mesta a získavajú ich pre realizáciu zámerov a rozhodnutí týchto orgánov,
 • zabezpečujú plnenie úloh zverených im orgánmi mesta,
 • na požiadanie orgánov mesta a mestského úradu im podávajú stanoviská,
 • organizujú účasť pri riešení úloh rozvoja mesta najmä pri zveľaďovaní a ochrane životného prostredia, pri udržiavaní a ochrane bytového fondu a upevňovaní verejného poriadku (toto tiež v RP nie je),
 • vzájomne spolupracujú s ostatnými výbormi pri zabezpečovaní úloh, ktoré presahujú rámec ich obvodu,
 • upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom obvode a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.
 • k.Vyžadujú stanoviská od odborných útvarov mestského úradu k riešeniu dôležitých problémov v danom obvode

3.    Výbor sa vyjadruje k dôležitým rozhodnutiam, týkajúcim sa mestskej časti, najmä zmene a využitiu jej katastrálneho územia, schváleniu územného plánu zóny, prideľovaniu miest na cintoríne, podnikateľským aktivitám.

4.    Členmi výborov sú poslanci mestského zastupiteľstva, zvolení v mestskej časti.

5.    Na čele výboru je predseda. Predsedom výboru je poslanec mestského zastupiteľstva. Administratívne a organizačné veci výboru zabezpečuje sekretár. Predsedu a sekretára volia členovia výboru.

6.    Mestský úrad zabezpečuje odborné podklady, písomnosti, administratívnu, materiálnu a technickú pomoc potrebnú pre činnosť výborov.

7.    Ak orgány mesta prerokúvajú otázky, ktoré sa týkajú záujmov mestskej časti, prijmú príslušné uznesenia až po stanoviska výboru dotknutej mestskej časti. O zaujatie stanoviska výboru požiada primátor predsedu výboru dotknutej mestskej časti.

8.    Výbory spolupracujú s komisiami, najmä pri zabezpečovaní úloh v mestskej časti a pri riešení otázok, ktoré komisie prerokúvajú a týkajú sa obvodu výboru. Výbory spolupracujú s mestskou políciou vo veciach verejného poriadku a ochrany životného prostredia.

9.    Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročne pohotovostný fond pre jednotlivé výbory.

Prílohy na stiahnutie