Komisie

Komisia územného plánovania a výstavby

Predseda:

Ing. arch. Dušan Maňák

Podpredseda:

Bc. Jozef Juriš, MBA

Členovia: 

JUDr. Jozef Augustín, PhD.

Mgr. Branislav Delinčák

Mgr. Lukáš Milan

Mgr. Anton Trnovec

Mgr. Vladimír Randa

Členovia – neposlanci:

Ing. arch Marek Huliak

Vladimír Jandura

Ing. Matej Jasenka, PhD.

Ing. arch. Peter Nezval

Ing. Peter Pika

Ing. Juraj Staško

Sekretár:

Mgr. Richard Hulín