Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Predseda:

JUDr. Jozef Augustín, PhD.

Podpredseda:

Mgr. Ing. Peter Ničík

Členovia:

Mgr. Martin Barčík

MUDr. Igor Habánik

Mgr. Anton Trnovec