Projekty

Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku, Žilina

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2010
Cena
779 993 EUR

Spolufinancovanie: 38 999,67 €

Zdroj financovania: MVRR, Regionálny operačný program, opatrenie 1.1 – infraštruktúry vzdelávania

Rok: 2010