Projekty

Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
5. apríla 2019

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.04.2019.

Identifikácia projektu

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J465

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 139 111,19 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina:

  • jazykovej učebne,
  • školskej knižnice,
  • prírodovednej učebne (biologicko-chemická učebňa),
  • polytechnickej učebne,
  • 2 IKT učební.

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Karpatská v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
  • zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne a polytechnickej učebne,
  • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
  • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
  • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.