Projekty

Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
5. septembra 2019

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2019.

Identifikácia projektu

Názov: Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J171

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 48 080,88 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline:

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Lichardova v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom modernizácie knižnice,
  • Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania učebne fyziky,
  • Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
  • Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom modernizácie knižnice.