Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina

Stav
Zrealizované
Dátum od
31. mája 2019
Dátum do
10. júna 2020
Kód výzvy
KZPPO4-SC431-2017-19/K211

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy Petzavalova 8 v Žiline. Cieľom projektu je: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline.

Realizované budú nasledovné opatrenia:

  • zmena tepelno-technických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií – zateplenie obvodových stien, strešného plášťa a výmena pôvodných otvorových konštrukcií,
  • úpravy a modernizácia osvetlenia,
  • úpravy a modernizácia vykurovania a prípravy teplej vody,
  • dobudovanie núteného vetrania rekuperáciou,
  • stavebné úpravy na zabezppečenie bezbariérového prístupu do budovy.

Medzi merateľné ukazovatele, ktoré významne prispejú k naplneniu cieľa projektu, partia:

  • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 2391,69 m2
  • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1
  • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 141,239 MW/rok
  • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 157 886 kWh/rok

Hlavný cieľ projektu: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline

Kontrahovaná výška NFP: 421 610,63 EUR

Webové sídlo ROwww.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk