Projekty

Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II etapa

Kód
302071BZB1
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
13. decembra 2022
Dátum do
31. decembra 2023
Cena
182 192 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný EÚ na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071BZB1-73-87 uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.12.2022.

Názov projektu: Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II etapa
Kód projektu v ITMS2014+: 302071BZB1
Miesto realizácie: Mesto Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
NFP: maximálne do výšky 182 192,42 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia zelených plôch v areáloch MŠ a ZŠ na sídlisku Solinky a vybudovanie školskej záhrady v ZŠ Bánová pre zlepšenie prostredia  a pre deti a pedagógov a vytváranie lepšieho vzťahu detí a mládeže k zeleni.

Hlavný cieľ projektu je Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskej oblasti Žilina prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry na sídlisku Solinky a v mestskej časti Bánová

Miesto realizácie projektu:
Mesto Žilina, ul. Gaštanová 56, 010  010 07 Žilina
Mesto Žilina, ul.  Limbová 3346/30, 010 07 Žilina
Mesto Žilina, Do Stošky 8, Bánová, 010 04 Žilina – Závodie

Obdobie realizácie:  01/2023 – 12/2023