Projekty

Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa

Kód
302071BYQ4
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. januára 2023
Dátum do
31. decembra 2023
Cena
288 040 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný EÚ na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071BYQ4-73-87 uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.01.2023.

Názov projektu: Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa
Kód projektu v ITMS2014+: 302071BYQ4
Miesto realizácie: Mesto Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách     a mestských oblastiach
NFP: maximálne do výšky 288 039,75 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia zelených plôch v areáloch MŠ a ZŠ na sídlisku Vlčince pre zlepšenie prostredia pre deti a pedagógov a vytváranie lepšieho vzťahu detí a mládeže k zeleni.

Hlavný cieľ projektu je Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach s dôrazom na vytváranie mestských zelených verejných priestoroch  na sídliskách.

Miesto realizácie projektu:
Mesto Žilina, ul. sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina
Mesto Žilina, ul. Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Obdobie realizácie:  01/2023 – 12/2023