Projekty

Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2013
Cena
3 720 EUR

Spolufinancovanie: 186,00 €

Zdroj financovania: Environmentálny fond

Rok: 2013

O projekte: Projekt prispieva k všeobecnému zámeru mesta Žilina zvyšovať podiel vyseparovaných zložiek odpadov tým, že podporuje environmentálne vzdelávanie a výchovu žiakov v tejto oblasti.

Ciele projektu:

1. Zvýšenie povedomia žiakov 4. ročníkov ZŠ v oblasti ochrany životného prostredia, najmä význame a spôsoboch separácie a následného zhodnocovania odpadov

2. Podpora a zvýšenie efektívnosti praktického environmentálneho vzdelávania

3. Opätovné zviditeľnenie problematiky triedenia odpadu v meste Žilina