Projekty

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. júla 2021
Dátum do
31. januára 2022
Cena
191 939 EUR
Spolufinancovanie
9 597 EUR

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik

Na žilinskom sídlisku Hájik zrevitalizuje mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik“, s kódom 302041X472.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 191 938,75 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 182 341,81 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 9 596,94 EUR

 

Predmetom riešenia projektu sú stavebné práce revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Hájik – ul. G. Lannuriena. Táto časť mesta je atraktívnou lokalitou z hľadiska bývania, v súčasnosti však jeho pôvodné riešenie postráda dostatočné prvky zelenej infraštruktúry, ktoré by znižovali vplyv zmeny klímy a znečistenia ovzdušia a hluku v meste. Zároveň vnútroblok neposkytuje požadovaný priestor pre oddychovú a športovú aktivitu jej obyvateľom. Z uvedených dôvodov je nevyhnutnosťou v dnešnej dobe riešiť súčasný stav vnútrobloku formou revitalizácie priestorov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V rámci výsadby zelene dôjde k odstráneniu poškodenej betónovej plochy a k nahradeniu trávnatou plochou v rozlohe 110 m2, taktiež dôjde k oprave zničeného ujazdeného trávnika vo výmere 160 m2, výsadba nových stromov 9 ks, výsadba krov v počte 280 ks sadeníc, popínaviek 11 ks sadeníc a k vytvoreniu akumulačnej zelenej strechy nad prístreškom pre mamičky pri ihrisku 16 m2.

 

Obdobie realizácie: 10/2020 – 04/2021

Hlavný cieľ projektu:

4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Hlavná aktivita projektu:

Regenerácia vnútrobloku na ulici G.Lannuriena v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Očakávane výsledky projektu:

Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 11 216 m2