Projekty

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. decembra 2022
Dátum do
31. mája 2023
Cena
604 129 EUR
Spolufinancovanie
30 206 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina bude realizovať projekt spolufinancovaný EÚ na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého predmetom je revitalizácia priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská na najväčšom sídlisku v Žiline – Vlčince, s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešením pre všetky vekové kategórie. Plocha riešenej časti je 17 957 m2.

Mesto Žilina patrí medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia (PM10) a preto je každé opatrenie prospievajúce k zníženiu vplyvov znečistenia ovzdušia a hluku veľmi prínosné. Zároveň vnútroblok v súčasnosti neposkytuje požadovaný priestor pre oddychovú a športovú aktivitu obyvateľom a chýbajú atraktívne prvky mestského zeleného prostredia. Z uvedených dôvodom je nevyhnutnosťou v dnešnej dobe riešiť súčasný stav vnútrobloku formou revitalizácie priestorov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Názov projektu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskej oblasti Žilina prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry na sídlisku Vlčince

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu: Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 17 957 m2

Celkové oprávnené výdavky projektu: 604 128,76 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 573 922,32 €

Vlastné spolufinancovanie: 30 206,44 €

Obdobie realizácie: 12/2022 – 08/2023