Projekty

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
31. augusta 2021
Dátum do
31. decembra 2021
Cena
475 324 EUR
Spolufinancovanie
237 662 EUR

Predmetom projektu je revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová v Žiline. V rámci projektu bude zrekonštruovaná atletická dráha (ovál), revitalizované volejbalové ihrisko, skok do diaľky, viacúčelové ihrisko, vybudované nové povrchy a spevnené plochy, osadené ochranné siete okolo volejbalového a viacúčelového ihriska.

Športovisko sa nachádza v areáli školy, jeho využitie bude pre povinné hodiny telesnej a športovej výchovy, športové krúžky a športové kluby otvorené a dostupné pre verejnosť a akékoľvek nekomerčné využitie. Jeho prevádzka bude celoročná.

Vzhľadom k súčasnému, nevhodnému a zanedbanému stavu športovísk dôjde po jeho rekonštrukcii a revitalizácii k výraznému nárastu jeho používateľov. Okrem telesnej výchovy v rámci školy budú športoviská využívané v popoludňajších hodinách pre ŠKD a deti materskej školy.

V súčasnosti na ZŠ Gaštanová  pôsobí 14 športových krúžkov, ktoré budú môcť v budúcnosti využívať revitalizované športoviská.

Poskytnutý príspevok z Fondu na podporu športu: 237 662,09 €

Začiatok realizácie aktivít projektu: 08/2021

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2021

Výška spolufinancovania: 237 662,10 € (50%)

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021 - Revitalizácia športových ihrísk pr ZŠ Gaštanova, Žilina

Prehľad vyúčtovania príspevku

Prijímateľ príspevku: Mesto Žilina
Názov projektu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina
Číslo zmluvy: Z-2020/001-74
Výška príspevku: 147 298,12€
Výška jednotlivých tranží:

  1. 44 189,44€
  2. 44 189,44€
  3. 44 189,44€
  4. 14 729,81€

Doklady k vyúčtovaniu jednotlivých tranží

Názov dodávateľa: MARO, s.r.o.
IČO: 36 407 020
Externé číslo účtovného dokladu: 20210237
Dátum úhrady: 20. 10. 2021
Popis úhrady: Fakturácia v zmysle ZoD č. 341/2021 a Dodatku č. 1 k ZoD, vykonaných prác a dodávok materiálu na stavbe: „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“