Projekty

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa

Stav
Pripravované
Dátum od
1. apríla 2022
Dátum do
31. decembra 2022
Cena
170 627 EUR
Spolufinancovanie
8 531 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný EU na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 2 zastávok MHD v meste Žilina tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Projekt nadväzuje na rekonštrukciu 26 zastávok zrealizovaných v I. etape a 5 zastávok aktuálne rekonštruovaných v rámci 2. etapy.

Názov projektu: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa.

Hlavný cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:

  • Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov MHD
  • Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 6 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životného prostredie mesta

Celkové oprávnené výdavky projektu: 170 626,59 €
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 162 095,26 €
Vlastné spolufinancovanie: 8 531,33 €
Obdobie realizácie: 04/2022 – 10/2022

Očakávané dopady projektu:

  • zlepšenie dostupnosti zastávok,
  • zlepšenie podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
  • zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
  • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov MHD,
  • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste,
  • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT.

Webové sídlo RO/SO www.mpsr.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk