Projekty

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa

Stav
Zrealizované
Dátum od
11. mája 2022
Dátum do
30. októbra 2022
Cena
142 171 EUR
Spolufinancovanie
7 109 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina zrealizovalo projekt spolufinancovaný EU na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 2 zastávok MHD v meste Žilina tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím došlo ku ich celkovej obnove.

Projekt nadväzuje na rekonštrukciu 26 zastávok zrealizovaných v I. etape a 5 zastávok rekonštruovaných a 1 novú v rámci 2. etapy.

Názov projektu: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa.

Hlavný cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:

  • Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov MHD
  • Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 6 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životného prostredie mesta

Celkové oprávnené výdavky projektu: 142 170,82 €
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 135 062,28 €
Vlastné spolufinancovanie: 7 108,54 €
Obdobie realizácie: 05/2022 – 10/2022

Očakávané dopady projektu:

  • zlepšenie dostupnosti zastávok,
  • zlepšenie podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
  • zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
  • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov MHD,
  • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste,
  • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT.