Projekty

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. apríla 2021
Dátum do
16. decembra 2021
Cena
358 054 EUR
Spolufinancovanie
17 903 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizovalo projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 5 zastávok MHD a výstavba 1 novej zastávky v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Projekt nadviazal na rekonštrukciu 26 zastávok zrealizovaných v I. etape.

Hlavný cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu

  • Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
  • Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 6 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životné prostredie mesta

Celkové oprávnené výdavky projektu: 358 053,83 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 340 151,14  €

Vlastné spolufinancovanie: 17 902,69 €

Obdobie realizácie: 04/2021 – 12/2021

Očakávané dopady projektu:

  • zlepšenie dostupnosti zastávok,
  • zlepšenie podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
  • zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
  • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy,
  • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste,
  • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT,
  • vybudovanie novej zastávky na ulici Hôrecká.

Webové sídlo RO/SO www.mpsr.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk