Projekty

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa.

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. júla 2018
Dátum do
1. marca 2020
Cena
1 688 723 EUR
Spolufinancovanie
84 436 EUR

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina zrekonštruovalo a zmodernizovalo 26 zastávok MHD v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 688 723,26 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 604 287,10 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 84 436,16 EUR

Predmetom projektu boli stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 26 zastávok MHD v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Obdobie realizácie: 07/2018 – 03/2020

Hlavný cieľ projektu:

1.Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:

1.1 Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy

1.2 Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 26 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životné prostredie mesta.

Hlavná aktivita projektu: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD

Očakávane výsledky projektu:

  • 26 zrekonštruovaných a modernizovaných zastávok
  • 3 zmodernizované integrované zastávky ( z celkového počtu)

Očakávané dopady projektu:

  • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
  • zlepšeniu podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
  • zvýšeniu bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
  • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
  • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
  • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT