Projekty

Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
2. októbra 2021
Dátum do
30. novembra 2023
Cena
743 276 EUR

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
Názov projektu: Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
Miesto realizácie projektu: Žilina
Výška poskytnutého NFP: 743 276,18 EUR
Prioritná os: 3 – Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Stručný opis projektu
Projekt „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ je neinvestičným projektom, ktorého hlavným cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie v 4 stupňoch a zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy modernizácie a dostavby údržbovej základne – Vozovne Kvačalova, k tomu prislúchajúca inžinierska činnosť a majetkovo-právne vysporiadanie. V rámci jednej hlavnej aktivity bude riešená potreba dobudovania a zmodernizovania údržbovej základne Kvačalova (objekty aj technológie) pre potreby  100 % nízkopodlažného moderného vozidlového parku a to pre kapacitu vozidiel súčasnú ako aj výhľadovo do budúcnosti.

Úspešná realizácia Národného projektu a jeho aktivita (Projektová príprava) bude východiskom a základným predpokladom nadväzujúceho investičného projektu dobudovania a modernizácie technickej základne na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD – trolejbusov.

Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, ulica Kvačalova 2, katastrálne územie Závodie, súčasný areál údržbovej základne (uzavretý kompaktný areál).

Merateľným ukazovateľom pre projekt je P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu – 4 (DSZ, DÚR, DSP, DRS).

Doba realizácie predkladaného projektu je naplánovaná na 28 mesiacov, kedy budú súbežne prebiehať hlavná aj podporné aktivity.

Ciele projektu
Výstupom projektu bude vypracovaná projektová dokumentácia v 4 stupňoch vrátane inžinierskej činnosti a požadovaného majetkovo – právneho vysporiadania pre stavbu „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“. Projektová príprava je prvou etapou k dosiahnutiu želaného výsledku dostavby a kompletnej modernizácie údržbovej základne trolejbusov v meste Žilina. Úspešne

zrealizovaná projektová príprava spolu s následnou realizáciou stavebných prác bude viesť k dosiahnutiu očakávaných prínosov:

 • skvalitnenie údržby a opráv prispôsobených moderným typom trolejbusov,
 • zníženie času údržby a opráv trolejbusov (niektoré údržbárske a servisné úkony sú v súčasnosti vykonávané na externých pracoviskách),
 • skvalitnenie pracovných podmienok servisných pracovníkov,
 • úspora energií na vykurovanie dielne a tiež pohonných hmôt z vynútených servisných presunov trolejbusov,
 • predĺženie životnosti trolejbusov v dôsledku kvalitnejšej údržby a opráv a taktiež zastrešenia odstavnej parkovacej plochy,
 • zvýšenie prevádzkyschopnosti a skvalitnenie manipulácie s trolejbusmi v nepriaznivom počasí,
 • odbúranie nákladov na údržbu parkovacej plochy v zimnom období,
 • umožnenie vykonávania niektorých servisných úkonov priamo na parkovisku (vynútené nabíjanie akumulátorov, vynútené vykonávanie drobných servisných úkonov vyžadujúcich ručné elektrické náradie a pod.),
 • ochrana odstavených vozidiel pred živelnými pohromami,
 • znížená poruchovosť umývacej linky,
 • zvýšenie externej čistoty trolejbusov a s tým súvisiace skvalitnenie kultúry cestovania,
 • zvýšenie životnosti podvozkovej časti trolejbusov (pravidelným umývaním podvozkovej časti dochádza k pravidelnému odstraňovaniu agresívnych nánosov spôsobujúcich koróziu),
 • skrátenie doby prípravy na nanášanie ochranných náterov na podvozky trolejbusov,
 • ochrana životného prostredia (čistička odpadových vôd).

Očakávané výsledky

Vstupné podklady:

 • Dokumentácia meračských prác (DMP)
 • Dokumentácia stavebno-technického a inžiniersko-geologického prieskumu (DSTIGP)

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu v stupňoch:

 • Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce (DSZ)
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
 • Dokumentácia realizácie stavby (DRS)

Detail projektu: https://www.itms2014.sk/projekt?id=b4756a6d-7e3e-42e4-98a0-a0363497463e

Webové sídlo RO/SO: www.mindop.sk

Webové sídlo CKO: www.eufondy.sk