Projekty

Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina

Kód
302071CPU3
Stav
Zrealizované
Dátum od
1. februára 2020
Dátum do
25. júna 2020
Cena
47 061 EUR

logo európsky fond regionálneho rozvoja

Mesto Žilina získalo financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy žilinskej radnice. Projekt bol podporený v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98.

Názov projektu: Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302071CPU3

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 7.6 Predprojektová príprava

Nenávratný finančný príspevok: 44 708,10 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 40 001,99 EUR

Cieľom projektu bola príprava projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy Radnice v Žiline pre zlepšenie pripravenosti čerpať finančné prostriedky v programovom období 2021-27.

Pripravená projektová dokumentácia je nevyhnutným predpokladom nadväzujúceho investičného projektu – realizácie stavebných prác na rekonštrukcii budovy žilinskej radnice.

Výsledkom projektu je obstaraná projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie