Projekty

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. novembra 2018
Dátum do
1. marca 2020
Cena
1 658 527 EUR
Spolufinancovanie
82 926 EUR

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina v roku 2018 zaviedlo systém aktívnej podmienenej preferencie na 9 svetelných križovatkách v Žiline v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 658 526,55 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 575 600,22 EUR

Vlastné spolufinancovanie: 82 926,33 EUR

Predmet projektu: zavedenie funkčného systému aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách, nachádzajúcich sa v centre resp. širšom centre mesta Žilina.

Zámerom projektu: zriadiť taký systém aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD, ktorý umožní:

 • pridelenie preferencie vozidlu, ktoré ju aktuálne potrebuje,
 • optimalizovať nevyhnutnú dobu signálu „voľno“ pre vozidlá MHD,
 • rešpektovať miestne stanovenú hierarchiu práv na preferenciu,
 • minimalizovať zdržanie všetkých vozidiel pred semafórom.

Na zavedenie systému aktívnej podmienenej preferencie na svetelne riadených križovatkách v Žiline bolo potrebné prepojiť informačný systém všetkých 84 vozidiel dopravcu MHD v Žiline – Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ), tzn. autobusov aj trolejbusov so systémom riadenia 9 svetelných križovatiek. Z toho dôvodu bolo nutné vybudovať spoľahlivú obojstrannú komunikáciu medzi informačno-komunikačným systémom vozidiel MHD a radičmi vybraných križovatiek. Obe zložky sú komunikačne vzájomne prepojené.

Obdobie realizácie: 11/2018 – 03/2020

Hlavný cieľ projektu: Skrátenie neproduktívneho čakania vozidiel na svetelných križovatkách resp. zvýšenie plynulosti MHD

Strategický cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku pre zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Hlavná aktivita projektu: Zavádzanie opatrení preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách

Očakávane výsledky projektu:

 • modernizácia informačného systému vozidiel MHD,
 • modernizácia riadenia svetelne riadených križovatiek,
 • modernizácia infraštruktúry cestnej dopravnej signalizácie (CDS).

Očakávané dopady projektu:

 • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
 • zrýchlenie prepravy MHD v meste a tým zvýšenie celkovej kvality prepravy MHD pre užívateľov,
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov MHD
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT
 • časovú a ekonomickú efektívnosť prevádzky (nákladov na PHM a trakčnú elektrickú energiu vozidiel MHD, nakoľko sa skrátia časy čakania a posúvania vozidiel pred križovatkou so svetelnou signalizáciou.