Projekty

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. júla 2018
Dátum do
1. novembra 2018
Cena
210 503 EUR
Spolufinancovanie
10 525 EUR

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Výsledok projektu: Obstaranie 1 971 kusov kompostérov k rodinným domom, ktoré budú obyvateľom mestských častí mesta Žilina – Zádubnie, Zástranie, Vranie, Brodno, Budatín a Považský Chlmec odovzdané bezplatne

Celkové oprávnené výdavky projektu: 210 502,80 EUR

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 199 977,66 EUR

Vlastné zdroje mesta Žilina: 10 525,14 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2018 – 11/2018

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.sazp.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk